பொது

நிலையான வரையறை

ஸ்டேடிக்ஸ் என்பது இயக்கவியலின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஆய்வு மற்றும் ஓய்வில் இருக்கும் உடலின் வாய்ப்பில் சக்திகளின் சமநிலையை எவ்வாறு அடைவது என்பதைக் குறிக்கிறது.. இந்தக் கேள்வியின் காரணமாகவே புள்ளியியல் ஒரு விஷயமாக மாறுகிறது கட்டமைப்பு, இயந்திரவியல் மற்றும் கட்டுமானப் பொறியியலை மேற்கொள்வது போன்ற தொழில் மற்றும் வேலைகளில் இன்றியமையாதது, ஏனெனில் நீங்கள் ஒரு கட்டிடம் போன்ற நிலையான கட்டமைப்பை உருவாக்க விரும்பும் போதெல்லாம், இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டிக்கப்பட்ட சொற்களில், ஒரு உயரமான கட்டிடத்தின் தூண்கள் அல்லது பீம் ஒரு பாலம், அவர்களின் பங்கேற்பு மற்றும் ஆய்வு மேற்கூறிய கட்டமைப்புகளைக் கடந்து செல்வோரின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க அவசியமானது மற்றும் மறுக்க முடியாதது..

ஏனெனில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் முழுமையின் சமநிலையை ஆய்வு செய்வது மட்டுமல்லாமல், அதன் முக்கிய கூறுகளிலிருந்து வரும், கேள்விக்குரிய கட்டுமானத்தை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவதற்கு அடிப்படையான பொருட்களின் பகுதிகளுக்கு குறிப்பாக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. நடைமுறைக்கு வரும் ஒவ்வொரு பொருளும் ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகளைப் பற்றிய எளிமையான கவனிப்பு அல்லது ஆய்வு மூலம் இது வெளிப்படையாக அடையப்படாது, ஆனால் வரைபடங்கள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் பொருளிலிருந்து முன்மொழியப்பட்ட அந்தந்த சமன்பாடுகளின் வரைதல் அடிப்படை, அது போன்ற பெருமைகளை எந்த கட்டுமான நிலையான அடைய வரும் போது.

ஸ்டாட்டிக்ஸின் எந்தவொரு சிக்கலையும் தீர்க்க, சமநிலையின் இரண்டு அடிப்படை நிபந்தனைகளைக் கருத்தில் கொள்வது அவசியம், அவை ஒருபுறம், சக்திகளின் கூட்டுத்தொகையின் விளைவு பூஜ்ஜியமாகவும், மறுபுறம், கூட்டுத்தொகையின் விளைவாகவும் இருக்கும். ஒரு புள்ளியைப் பொறுத்தமட்டில் தருணங்கள் பூஜ்யமாகும். பல்வேறு சேர்க்கை முயற்சிகளின் மூலம் சமநிலையை அடையக்கூடிய ஹைப்பர்ஸ்டேடிக் சிக்கல்களைத் தீர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில், பொருந்தக்கூடிய சமன்பாடுகள் நடைமுறையில் வைக்கப்பட வேண்டும், அவை ஒழுக்கத்திற்குக் கிடைக்கும் சிறந்த ஆதாரங்களாகும்.