நிலவியல்

கண்டத்தின் வரையறை

ஒரு கண்டம் என்பது ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பாகும், இது ஒரு நாட்டை விட மிகவும் பரந்த மற்றும் விரிவானது, இது புவியியல், கலாச்சார, கடல் மற்றும் இனவியல் போன்ற சில குறிப்பிட்ட சிக்கல்களால் இந்த சிறிய பகுதிகளிலிருந்து துல்லியமாக வேறுபட்டது..

பாடம் மற்றும் புவியியல் புத்தகங்களை படிக்கும் மாணவர்களில் பெரும் பகுதியினர் இருந்தாலும், நாங்கள் லத்தீன் அமெரிக்காவில் இருந்தால், குறைந்தபட்சம் அது என் வழக்கு, அவர்கள் எனக்கு கற்பித்தபடி, அவர்கள் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா என ஆறு கண்டங்களை வேறுபடுத்துகிறார்கள். , அண்டார்டிகா, ஐரோப்பா, ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா, கிரக பூமியை உருவாக்கும் கண்டங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடும் போது மற்ற அளவுகோல்கள் உள்ளன. இந்தப் பிரிவு, எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு பெரும் நிலங்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு கண்டங்களை உருவாக்கினால், பயன்படுத்தப்படும் பார்வையைப் பொறுத்தது.

இது சம்பந்தமாக, முக்கிய மோதல் ஒருபுறம், ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கும், மறுபுறம், வட அமெரிக்காவிற்கும் தென் அமெரிக்காவிற்கும் இடையில் உள்ளது. ஆசியா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆபிரிக்கா ஆகியவை ஒரே கண்டத்தின் ஒரு பகுதி என்று இன்னும் சில நம்பிக்கையான மனங்கள் மட்டுமே யூராபிரேசியா என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

உதாரணமாக, மேற்கு ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் ஏழு கண்டங்களின் இருப்பு பொதுவாக புவியியலில் கற்பிக்கப்படுகிறது, அதாவது, வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா ஆகியவை ஒருவருக்கொருவர் இரண்டு சுயாதீனமான பகுதிகளாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்கிடையில், பெரும்பாலும் அறிவியல் சூழல்களிலும் வட அமெரிக்காவிலும், மீண்டும், இது ஆறு கண்ட மாதிரியைப் பற்றி அடிக்கடி பேசப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் சிந்திக்கப்படுவது ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதுமாக ஒன்றியம் ஆகும்.

எவ்வாறாயினும், எங்கள் மதிப்பாய்வின் தொடக்கத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மிகவும் பொதுவான பிரிவு பின்வருமாறு: ஆப்பிரிக்கா: இது சூயஸ் கால்வாயில் ஆசியாவை எல்லையாகக் கொண்டுள்ளது, எகிப்து மற்றும் ஐரோப்பாவில் ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தி வழியாக தென்மேற்கு, கேப் வரை நீண்டுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவில் நல்ல நம்பிக்கை.

அதன் பங்கிற்கு, முழு தென் துருவத்தைச் சுற்றியுள்ள அண்டார்டிகா, டிரேக் பாதை வழியாக அமெரிக்காவையும், இந்திய மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடல்களுக்கு இடையிலான எல்லை வழியாக ஓசியானியாவையும், அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுடன் கிழக்கு எல்லை வழியாக ஆப்பிரிக்காவையும் எல்லையாகக் கொண்டுள்ளது. அமெரிக்கா, இந்தப் பிரிவுக்காக, ஆசியாவிலிருந்து வடமேற்கில் பெரிங் ஜலசந்தியால் பிரிக்கப்படுவதோடு, வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா என இரண்டு துணைக் கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓசியானியா தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இந்திய மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடல்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. எனவே இது வடக்கு அரைக்கோளத்தின் கிழக்குப் பாதியில், ஆர்க்டிக் பெருங்கடலில் இருந்து இந்தியப் பெருங்கடல் வரையிலும், யூரல் மலைகளிலிருந்து பசிபிக் பெருங்கடல் வரையிலும் இறுதியாக ஐரோப்பா வரையிலும், வடக்கு அரைக்கோளத்தின் கிழக்குப் பாதியிலும் பரவியுள்ளது, எனவே சர்ச்சைகள், பனிப்பாறையிலிருந்து ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் மத்தியதரைக் கடல் வரை, மேற்கில் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கும் கிழக்கே ஆசியாவிற்கும் செல்கிறது.

ஆனால் நிச்சயமாக, நான் சொன்னது போல், இந்த அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் இன்று காண்கிறோம், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்னும் துல்லியமாக, ஒரே ஒரு கண்டம் மட்டுமே இருந்தது, இது பாங்கேயா என்று அழைக்கப்பட்டது, ஒரு கோட்பாட்டின் படி. , அதை உருவாக்கிய டெக்டோனிக் தட்டுகள் அவற்றின் தற்போதைய இணக்கத்தை அடையும் வரை படிப்படியாக பிரிக்கப்பட்டன.