பொது

தீவிரத்தின் வரையறை

தீவிரம் என்பது ஒரு இயற்கையான பொருள் அல்லது இயந்திர சாதனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சக்தியின் அளவு அல்லது நிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. தீவிரம் என்ற கருத்து பல அறிவியல் துறைகளில் இருப்பதால், இது சுருக்கமான கணிதக் கூறுகள் போன்ற பிற கூறுகளுக்கும், உளவியல் விஷயத்தில் ஒரு தனிநபரின் குணாதிசயம் அல்லது மனோபாவத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். தீவிரம் என்பது எப்போதும் பொருளின் ஒரு தரம் மற்றும் சில தருணங்கள், இடைவெளிகள் அல்லது சூழ்நிலைகளில் அதை விவரிக்கவும் வரையறுக்கவும் பயன்படுகிறது.

இயற்பியல்-கணிதக் கண்ணோட்டத்தில் தீவிரம் என்றால் என்ன அல்லது பொருள்களின் மீது அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முற்பட்டால், ஆற்றல் அடர்த்தியை (அல்லது ஒரு யூனிட்டுக்கான ஆற்றல்) வேகத்தால் பெருக்கும் சமன்பாட்டின் விளைவுதான் தீவிரம் என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அத்தகைய ஆற்றல் நகர்கிறது. அப்படியானால், தீவிரம் என்ற கருத்து எப்போதுமே ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்வதை, சக்தியால் உருவாக்கப்படும் இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. இந்த எளிய சமன்பாடு குறிப்பாக ஒலி, ஒளி அல்லது நீர், காற்று போன்ற இயற்கையின் பிற கூறுகளின் தீவிரம் போன்ற நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளப் பயன்படுகிறது.

சில வகையான மனித ஆளுமைகள் அல்லது மனோபாவங்களை விவரிக்க தீவிரம் என்ற சொல் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அர்த்தத்தில் உள்ள தீவிரம் ஒரு சமன்பாட்டிற்கு ஒருபோதும் குறைக்கப்படாது, ஆனால் இது சில உயிரியல்-வேதியியல் கூறுகளை மனோவியல் கூறுகளுடன் இணைக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். தனிமங்களின் இந்த கலவையானது ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தனிப்பட்டது மற்றும் பொதுவாக நடத்தையில் வெளிப்படுத்தப்படும் தீவிரத்தின் மட்டத்தில் மாறுபடும் வெவ்வேறு வகையான எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. சில உணர்வுகள், உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தவோ, அடக்கவோ அல்லது நடுநிலையாக்கவோ இயலாமையில் ஆளுமையின் தீவிரம் புலப்படும். இந்த அர்த்தத்தில், ஒரு தீவிரமான நபர், காரணம் அல்லது தர்க்கத்தின் கட்டளைகளின் கீழ் செயல்படாமல், அவர்களின் உணர்ச்சிகளின் (அழுகை, உணர்ச்சி, கோபம், கோபம்) கட்டளைகளின் கீழ் செயல்படுபவர்.